I området så tillämpas idag den så kallade Kalmar modellen och har gjort så nu i ett antal år.

Ändamålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan med markägarna skapa en älgstam i balans genom en beskattning av den, enligt den upprättade älgskötselplanen.

 

Kråkshult/Karlstorps älgskötselområde

Dagordning för extra älgmöte 2018-09-27, klockan 19,00

Mötet öppnas

1. Val av mötesordförande

2. Val av sekreterare för mötet

3. Val av 2 personer jämte ordföranden justera protokollet

4. Justering av röstlängd/närvarokontroll

5. Frågan om kallelse skett på rätt sätt

6. Fastställande av dagordningen. Anmälan om övriga frågor.

7. Fastställande av 5-årsplanen

Älgtilldelning för 2018-2019

8. Avskjutningsrekomendation. Styrelsens förslag:

De två första veckorna (20/10 - 2/11) gäller:

Ensamma hondjur, en av dubbelkalvar, tjur 7 taggar eller fler

3/11-2018 - 31/1-2019

hondjursförbud, alla kalvar, tjur 7 taggar eller fler.

Vuxet djur får bytas mot 2 kalvar. Gäller ej kalvområden.

Jaktledar träffen, 7/11. Alla jaktledare träffas för en lägesrapport och eventuellt en avlysningsjakt.

9. Jakttid 2018-2019

enligt det som beslutades med majoritetsbeslut på årsmötet 2017, det vill säga 20 oktober 2018 - 31 januari 2019

10. Kassörens rapport (låta fällavgiften vara 200:-/kalv varav 100:- går till ÄSO) på grund av sämre ekonomi

11. Rapport om förändring i älgskötselområdet

12. Information om älgskötselplanen

13. Rapportering av älgobsen, kommer med utskick

14. Inbetalning av fällavgift; 750:-/vuxen älg och 200:-/kalv. Vart, datum och bankgiro kommer med utskick.

15. Jaktresultatsrapporten (vart och datum) kommer med utskick

16. Vikt på skjutna älgar ska rapporteras på jaktresultatrapporten. Åldersbestämning sker under mars månad 2019.

17. Älgskador på skog rapporteras till Stig. Stig samt en person till ur styrelsen kommer och tittar på skadorna, eventuella åtgärder vidtas.

18. Älgspillning, Sonny Johansson informerar

19. Övriga frågor

20. Information om kronhjortsskötselområdet

21. Utlottning av 2 älgkalvar pris/lott = 25:-. Säljes under kaffet.

22. Mötet avslutas

Kaffe, 30:-

Ha en trevlig jaktsäsong

Önskar Styrelsen