Sida 1

BESTÄMMELSER FÖR ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

Antagna den 5 december 1996 och gällande för dejaktlag/jakträttshavare som genom "Avtal om samgående i älgskötselområde" har anslutit sina jaktområden till älgskötselområdet.

Namn beslutane organ m.m.

§ 1

Älgskötselområdets namn ska vara Kråkshult-Karlstorps älgskötselområde.

§ 2

Beslutande organ inom älgskötselområdet är älgmöte, extra älgmöte och styrelsen.

§ 3

Styrelsen har sitt säte i Karlstorp

§ 4

Älgskötselområdets verksamhets- och räkenskapksperiod skall omfatta tiden 1 mars - 28 februari

Ändamål

§ 5

Ändamålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan med markägarna skapa en älgstam i balans genom en beskattning av den, enligt den upprättade älgskötselplanen.

Älgmöte

§ 6

Älgmöte skall hållas årligen under mars månad och består av ombud från de anslutna jaktlagen. Varje jaktlag äger vid älgmöte en röst.

Varje medlem i något av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen har rätt att närvara vid älgmöte med yttrande- och förslagsrätt.

Person som äger till älgskötselområdet ansluten mark, men som inte är jakträttshavare, har rätt att närvara vid älgmöte med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets älgskötselplan.

Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstval har ordföranden utslagsröst. Om ordföranden inte har rösträtt avgörs frågan genom lottning. Detsamma gäller vid lika röstetal vid val.

Extra älgmöte hålles om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen begär det hos styrelsen.

Extra älgmöte kan enbart behandla ärenden som föranlett dess inkallande.

 

Sida 2

Kallelse till älgmöte och extra älgmöte sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före mötet genom skrivelse till företrädarna för de jaktlag som ingår i älgskötselområdet.

På dagordningen för älgmöte skall förekomma

1 Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

2 Justering av röstlängd

3 Fråga om kallelse skett på rätt sätt

4 Fastställande av dagordning

5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

6 Revisorernas berättelse

7 Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

10 Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets och styrelsens ordförande

11 Val av två revisorer och två suppleanter

12 Anmälan om förändringar av älgskötselområdets, eller av något i detta ingående jaktområdens omfattning

13 Fråga om anslutning av nya jaktlag

14 Fråga om älgskötselplan

15 Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar) som ska fällas och fördelning av dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen samt fastställande av reservkvot.

16 Frågor rörande eventuell s.k. "havreälg" och regler för sådan jakt samt rätten till vid sådan jakt fälld älg även som rätten till älg som enligt jaktförordningen 34 § får behållas av jakträttshavaren (exv. "trafikälg")

17 Regler för älgjakten utöver de i § 8 angivna

18 Praktiskt älgvårdsarbete, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder

19 Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt punkt 18

20 Övriga frågor