Sida 3

Styrelse

 § 7

När älgmöte inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är inför älgmöte ansvarig för sin förvaltning.

Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av älgmöte.

Ordföranden väljs för en tid av ett år.

Antalet av älgmöte valda ledamöter och suppleanter skall vara 6 ledamöter samt 4 suppleanter, vilka väljs för en tid av två år med 3 ledamöter och 2 suppleanter vart annat år.

Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg/medlem i jaktlag inom älgskötselområdet.

Styrelsen är beslutsför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie älgmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie älgmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande samt sekreterare och kassör.

Det åligger styrelsen att:

 • fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränserna för de anslutna jaktlagens områden inritade.

 

 • hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning.

 

 • tillställa jaktledarna kopia av registreringsbeslut och beslut om älgtilldelning.

 

 • noga följa älgstammens utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden som skall påverka avskjutningen inom området.

 

 • före varje älgmöte upprätta och inför älgmöte framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten.

 

 • till älgmöte avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älgskötselområdet.

 

 • till älgmöte inkomma med förslag till praktiskt älgvårdsarbete och till skadeförebyggande åtgärder.

 

 • till älgmöte inkomma med förslag till avgifter.

 

 • svara för älgobsinventeringen.

 

 • i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka älgmöte kan fatta beslut.

 

 

Sida 4

Föreskrifter för älgjakten

§ 8

 1. Jakten inom älgskötselområdet sker i jaktlag. Inom varje jaktlags område skall jakte ske som om jaktområdet utgjorde eget licensområde. Detta utgör dock inget hinder för samjakt mellan angränsande jaktlag. Vid sådan jakt fördelas fällda älgar mellan de samjagande jaktlagen på sätt de kommit överens om.
 2. Jaktledare skall utses inom varje jaktlag. Denne övertar företrädarens för älgskötselområdet skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna jaktlaget (se jaktkungörelse).
 3. Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande och om möjligt senast den 31:e december anmäla förändringar i markinnehav samt att hålla fastighetsförteckning aktuell.
 4. Om något jaktlag (jaktlag X) fäller fler älgar än det är tilldelat, skall det sist fällda djuret efter samråd med styrelsen tillfalla annat jaktlag (jaktlag Y), som inte fyllt sin kvot och som vill ha djuret. Älgen skall väl omhändertagen och i sådant skick att veterinärbesiktning kan genomföras (med röda organ) levereras på av mottagaren angiven plats. Vidare gäller att eventuell trofé följer djuret samt att en till annat jaktlag överlämnad älg skall avräknas från det mottagande jaktlagets tilldelning. Denna regel gäller även i de fall något jaktlag fäller vuxet djur istället för kalv. Om inget annat jaktlag (jaktlag Y) önskar tillgodogöra sig djuret skall detta försäljas och dess värde tillfalla älgskötselområdets kassa.
 5. Utöver vad som framgår av punkt 4 ovan gäller Naturvårdsverkets allmänna råd avseende rätten till fälld älg.
 6. Jaktledarna skall senast fem dagar efter jakttidens utgäng skriftligen till styrelsen rapportera jaktresultatet. I anmälan skall anges var och när varje djur fälldes, djurets kön, om fällt djur var årskalv samt ifråga om vuxet djur, om djuret var fjoling eller äldre. Avgiften för fälld vuxen älg samt kalv skall samtidigt som jaktresultatet rapporteras inbetalas till styrelsen på det sätt styrelsen meddelat.
 7. Det åvilar jaktledarna att till styrelsen senast tio dagar efter den första älgjaktsveckan överlämna älgobsrapport.