Sida 5

Utträde ur älgskötselområdet

§ 9

Jaktlag som önskar utträda ur älgskötselområdet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 31:e december.

Anslutning till älgskötselområdet

§ 10

Jaktlag som önskar ansluta sina marker til älgskötselområdet nästa jaktår skall senast den 31:e december skriftligen anmäla detta till styrelsen. Fråga om anslutning prövas av älgmöte.

Uteslutning ur älgskötselområdet

§ 11

Älgmöte får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttshavare som överträder grundläggande bestämmelser för älgskötselområdet eller av älgmöte fattade beslut eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.

Delning av jaktlag

§ 12

Vi delning av jaktlag inom älgskötselområdet behandlas detta av styrelsen

 

Ekonomi

§ 13

För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande åtgärder och andra kostnader som hänger samman med skötseln av älgstammen inom området får älgmöte besluta om att jaktlagen skall erlägga viss avgift.

 

Ändring av bestämmelserna för älgskötselområdet

§ 14

Beslut om ändring av dessa bestämmelser fattas av älgmöte. Beslut om ändring är giltligt endast om det erhållit minst två tredjedelar av antalet vid älgmöte angivna röster.

 

Upplösning av älgskötselområdet

§ 15

a) Beslut om upplösning av älgskötselområdet kan fattas av älgmöte varvid krävs två tredjedelar av antalet angivna röster.

b) Om så många jaktlag utträtt ur området att det inte längre uppfyller kraven för ett älgskötselområde upplöses det. Behållna tillgångar används så som älgmöte beslutar.